Real Estate: Correction or Crash? Part 1

در گزارش این هفته سود و سرمایه:

بازار مستقلات در آستانه تصحیح قیمت یا سقوط قیمت ها

بهره‌های باند و وام خانه به کدام سؤ میرود

رکود تورمی و بازار‌های مالی‌

آینده روشن برای بخش تکنولوژی‌های مدرن

Real Estate: Correction or Crash? Part 1
Like it? Share it.
Scroll to top